Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski Piszczac
Menu góra
Strona startowa Kontakt
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Kontakt, bieżące, menu 22 - BIP - Urząd Miejski Piszczac”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Kontakt

Kontakt

Urząd Miejski Piszczac

Włodawska 8
21-530 Piszczac
Powiat: Bialski

TELEFON

 • (83) 377 80 18(83) 377 80 69
 • FAX(83) 377 80 18

EMAIL

ESP

STRONA INTERNETOWA

NUMER KONTA

 • BS ŁOMAZY O/PISZCZAC 32 8037 0008 0130 0198 2000 0030

NIP

 • 537-18-63-264

REGON

 • 000547626

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Renata Alot, iodo@piszczac.pl

 

Herb

Województwo: lubelskie

Powiat: bialski

Numer TERYT gminy: 0601113

Numer TERYT miasta: 0601114

Numer TERYT obszaru wiejskiego: 0601115

Godziny pracy: 7.30-15.30 od poniedziałku do piątku

Wójt przyjmuje interesantów w środy w godzinach 7.30-15.30

Przewodniczący Rady Miejskiej przyjmuje interesantów w środy 7.30-8.30

 

Klauzula informacyjna

dla interesantów Urzędu Gminy Piszczac

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO” informuje się, że:

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim Piszczac jest Burmistrz Gminy Piszczac z siedzibą w Urzędzie Miejskim Piszczac, ul. Włodawska 8, 21-530 Piszczac

2. Funkcję inspektora ochrony danych pełni Pani Renata Alot z którą mogą Państwo skontaktować się poprzez e-mail iodo@piszczac.pl lub pisemnie na adres administratora danych. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych

3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonania określonych prawnie obowiązków i zadań realizowanych dla dobra publicznego, a w szczególności realizacji celów związanych z ustawą o samorządzie gminnym z 8 marca 1990r., realizacji zawartych umów, oraz do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów Administratora w tym realizacji żądań uprawnionych organów i służb (w takiej sytuacji Administrator danych zawsze weryfikuje legalność żądania służb i organów dotyczących udostępniania danych osobowych Pani/Pana), a w pozostałych przypadkach Państwa dane przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody

4. Pozyskane od Państwa dane osobowe mogą być udostępniane organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne upoważnionym na podstawie przepisów prawa lub innym podmiotom na podstawie stosownych umów

5. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa

6. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania (w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne), usunięcia (prawo do bycia zapomnianym z wyjątkiem sytuacji gdy dane są niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa, któremu podlega Administrator danych), prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody niewynikającej z obowiązków nałożonych przez przepisy prawa), oraz prawo do przenoszenia swoich danych. Z tych praw mogą Państwo skorzystać składając wniosek w siedzibie urzędu. Zakres każdego z praw, oraz sytuacje w których można z nich skorzystać wynikają z przepisów prawa

7. Przetwarzanie danych osobowych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

8. W przypadku stwierdzenia niezgodności w przetwarzaniu danych mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Podanie danych na wnioskach i formularzach jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu wypełnienia wymogu ustawowego. Brak podania niezbędnych informacji może skutkować nierozpatrzeniem wniosku. Wyjątek stanowią pola oznaczone *, na które udzielają Państwo odrębnej zgody. Ich wypełnienie jest dobrowolne i usprawni realizację wniosku.

 


 

KLAUZULA INFORMACYJNA - MONITORING WIZYJNY

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

 

 1. Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach stosowanego monitoringu wizyjnego jest Gmina Piszczac reprezentowana przez Burmistrza Gminy Piszczac (adres: ul. Włodawska 8, 21-530 Piszczac, adres e-mail: sekretariat@piszczac.pl, numer telefonu:.83 377 80 18.).
 2. Administrator powołał inspektora ochrony danych (dane kontaktowe: adres e-mail: iodo@piszczac.pl).
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony mienia Gminy.
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO w związku z art. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
 6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
 7. Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej.
 8. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo do:

-        do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz stosowanych w tym zakresie informacji, a także otrzymania ich kopii w uzasadnionych przypadkach;

-        prawo żądania usunięcia danych jej dotyczących;

-        prawo do ograniczenia przetwarzania;

-        prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

-        wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

9. Państwa dane nie będą przekazywane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, lecz w uzasadnionych przypadkach mogą zostać przekazywane osobom, które wykażą potrzebę uzyskania dostępu do nagrań w związku z ich uzasadnionym interesem prawnym (interes realizowany przez stronę trzecią), a także mogą zostać udostępnione podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorami są:

Burmistrz Gminy Piszczac z siedzibą w Urzędzie Miejskim Piszczac, ul. Włodawska 8, 21-530 Piszczac w zakresie rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz prowadzenia i przetwarzania danych w rejestrze mieszkańców oraz przechowywanej przez Wójta miasta dokumentacji pisemnej

Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru PESEL,

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem – Burmistrzem Gminy Piszczac można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora

Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować poprzez adres mail iod@mswia.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/web/mswia/formularz-kontaktowy lub pisemnie na adres siedziby administratora.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator – Burmistrz Gminy Piszczac wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iodo@piszczac.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora..

Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z każdym z wymienionych inspektorów ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, które pozostają w jego zakresie działania.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani / Pana dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia              27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO)  w związku z przepisem szczególnym ustawy;

 • przez Wójta Gminy Piszczac  - w celu wprowadzenia Pani/Pana danych do rejestru PESEL, udostępniania z niego Pani/Pana danych oraz prowadzenia rejestru mieszkańców – na podstawie art. 6a, art. 10, art. 11 oraz art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o ewidencji ludności
 • przez Ministra Cyfryzacji i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – w celu prowadzenia ewidencji ludności na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie danych identyfikujących tożsamość oraz status administracyjnoprawny osób fizycznych wprowadzanych do rejestru PESEL – na podstawie art. 2, art. 5 ust. 3 i 4 oraz art. 6 ust. 2 ustawy o ewidencji ludności.

ODBIORCY DANYCH

 

Odbiorcami danych są podmioty przetwarzające dane:

 • Centrum Personalizacji Dokumentów – w zakresie udostępniania danych z rejestru PESEL w imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych
  i Administracji w zakresie wniosków o udostępnienie danych złożonych przed 1 lipca 2019 r.
 • Centralny Ośrodek Informatyki – w zakresie technicznego utrzymania rejestru PESEL i jego rozwoju w imieniu Ministra Cyfryzacji
 • podmiot świadczący usługi w zakresie utrzymania i serwisu systemu obsługującego rejestr mieszkańców (dane podmiotu do uzupełnienia przez organ gminy).

 

Pani/Pana dane osobowe udostępnia się podmiotom:

 • służbom; organom administracji publicznej; sądom i prokuraturze; komornikom sądowym; państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych;
 • osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny;
 • osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody Pani /Pana zgody;
 • jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą;

przez:

 • Wójta Gminy Piszczac – z rejestru mieszkańców w trybie indywidualnych zapytań oraz zapewnienia do danych dostępu online - podmiotom wskazanym powyżej w pkt 1-4, z rejestru PESEL w trybie indywidualnych zapytań podmiotom wskazanym w pkt 1-3;
 • Ministra Cyfryzacji – z rejestru PESEL w trybie zapewnienia do danych dostępu online - podmiotom wskazanym powyżej w pkt 1 oraz w trybie indywidualnych zapytań podmiotom wskazanym w pkt 4;
 • Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji - z rejestru PESEL,w zakresie wniosków o udostepnienie danych złożonych przed 1 lipca 2019 r., w imieniu Ministra dane udostępnia podmiotom wskazanym powyżej w pkt 1-3 w trybie indywidualnych zapytań Centrum Personalizacji Dokumentów.

Pani/Pana dane Wójt/Burmistrz/Prezydent miasta udostępnia także stronom postępowań administracyjnych prowadzonych na podstawie ustawy o ewidencji ludności i Kodeksu postępowania administracyjnego, których jest Pan/Pani stroną lub uczestnikiem w trybie udostępnienia akt tych postępowań.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Zgodnie z art. 12a ustawy o ewidencji ludności dane osobowe zgromadzone w rejestrze mieszkańców oraz w rejestrze PESEL przetwarzane są bezterminowo.

Dane zgromadzone w formie pisemnej są przetwarzane zgodnie z klasyfikacją wynikająca z jednolitego rzeczowego wykazu akt organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki (rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. Dz.U. Nr 14, poz. 67):

 • dokumentacja spraw z zakresu ewidencji ludności po 50 latach jest oceniana pod kątem możliwości zniszczenia natomiast dotycząca aktualizacji danych w ewidencji ludności niszczona jest po 5 latach;
 • dokumentacja spraw meldunkowych niszczona jest po 10 latach;
 • dokumentacja spraw związanych z udostępnianiem danych i wydawaniem zaświadczeń z ewidencji ludności niszczona jest po 5 latach.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa

Telefon: 22 531 03 00

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani / Pana dane do rejestru PESEL wprowadzane są przez następujące organy:

-          kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia, małżeństwa i zgonu oraz wprowadzający do tych aktów zmiany, a także wydający decyzję o zmianie imienia lub nazwiska,

-          organ gminy dokonujący rejestracji obowiązku meldunkowego,

-          organ gminy wydający lub unieważniający dowód osobisty,

-          wojewoda lub konsul RP wydający lub unieważniający paszport,

-          wojewoda lub minister właściwy do spraw wewnętrznych dokonujący zmian w zakresie nabycia lub utraty obywatelstwa polskiego.

Rejestr mieszkańców zasilany jest danymi z rejestru PESEL.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy o ewidencji ludności (art. 8 i 10 ustawy). W przypadku działania na wniosek odmowa podania danych przez ich posiadacza skutkuje nie zrealizowaniem żądania nadania lub zmiany numeru PESEL, zameldowania, wymeldowania, rejestracji wyjazdu, powrotu  lub udostępnienia danych. Nie wykonanie obowiązku meldunkowego przez cudzoziemców nie będących obywatelami państwa członkowskiego UE  lub członkami ich rodzin zagrożone jest karą grzywny.

 

 


 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorami są:

1.             Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru,

2.             Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie oraz personalizację dowodów osobistych.

W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych przez organ wydający dowód osobisty  jest:

Burmistrz Gminy Piszczac z siedzibą w Urzędzie Miejskim Piszczac, ul. Włodawska 8, 21-530 Piszczac

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Wójtem Gminy Piszczac można się skontaktować  pisemnie na adres siedziby administratora.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator – Wójt Gminy Piszczac wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iodo@piszczac.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu:

 • wydania Pani/Panu dowodu osobistego.
 • unieważnienia Pani/Pana dowodu osobistego z powodu:

-         zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu,

-         zmiany danych zawartych w dowodzie,

-         upływu terminu ważności dowodu,

-         utraty obywatelstwa polskiego lub zgonu.

 • uzyskania przez Panią/Pana zaświadczenia o danych własnych zgromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych

Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy o dowodach osobistych.

ODBIORCY DANYCH

 

W celu sporządzenia dowodu osobistego Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA. Ponadto dane mogą być udostępniane zgodnie z przepisami ustawy o dowodach osobistych służbom, organom administracji publicznej, prokuraturze oraz innym podmiotom, jeżeli wykażą w tym interes prawny w otrzymaniu danych.

PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Pani/Pana dane dotyczące utraconego dowodu osobistego (skradzionego lub zagubionego) będą przekazywane do Systemu Informacyjnego Schengen II na podstawie ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym. Dane będą przekazywane za pośrednictwem Krajowego Systemu Informatycznego prowadzonego przez Komendanta Głównego Policji.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane w Rejestrze Dowodów Osobistych będą przetwarzane bezterminowo.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane do Rejestru Dowodów Osobistych wprowadzane są przez następujące organy:

-         organ gminy, który wydaje lub unieważnia dowód osobisty,

-         ministra właściwego do spraw wewnętrznych, który personalizuje dowód osobisty

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy o dowodach osobistych.

 

 


 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorami są:

Burmistrz Gminy Piszczac z siedzibą w Urzędzie Miejskim Piszczac, ul. Włodawska 8, 21-530 Piszczac w zakresie rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz prowadzenia i przetwarzania danych w rejestrze mieszkańców oraz przechowywanej przez Wójta miasta dokumentacji pisemnej

Konsul RP – w zakresie rejestracji w Centralnym Rejestrze Wyborców danych co do adresu przebywania w stosunku do wyborców głosujących poza granicami kraju
oraz przechowywanej przez Konsula dokumentacji pisemnej;
Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul.
Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój Centralnego
Rejestru Wyborców oraz aktualizuje informacje o zgłoszeniu chęci
głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego
przeprowadzanych przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej;
Minister Spraw Zagranicznych mający siedzibę w Warszawie (00-580)
przy ul. J.Ch. Szucha 23 – zapewnia funkcjonowanie poza granicami
kraju wydzielonej sieci umożliwiającej konsulom dostęp do Centralnego
Rejestru Wyborców.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem – Burmistrzem Gminy Piszczac można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora

Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres
email kancelaria@cyfra.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Z administratorem – Ministrem Spraw Zagranicznych można się skontaktować
poprzez adres e-mail: iod@msz.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby, zaś z
wykonującym obowiązki administratora, którym jest konsul RP, można
skontaktować się poprzez właściwy adres instytucjonalny e-mail urzędu
konsularnego lub pisemnie pod adresem, zgodnie z informacją opublikowaną na
stronie: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/polskie-przedstawicielstwa-naswiecie.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator – Burmistrz Gminy Piszczac wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iodo@piszczac.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z
którym może się Pan/Pani kontaktować, we wszystkich sprawach związanych z
przetwarzaniem danych osobowych, poprzez email iod@mc.gov.pl lub pisemnie
na adres siedziby administratora.
Administrator – Minister Spraw Zagranicznych wyznaczył, w odniesieniu do
danych przetwarzanych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych jak i placówkach
zagranicznych, inspektora ochrony danych, z którym może się Pan/Pani
skontaktować poprzez email: iod@msz.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby
administratora.
Z każdym z wymienionych inspektorów ochrony danych można się kontaktować
we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, które pozostają w jego
zakresie działania

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit.
c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO) w związku z
przepisem szczególnym ustawy;
 przez Wójta/Burmistrza/Prezydenta miasta - w celu wprowadzenia
Pani/Pana danych do Centralnego Rejestru Wyborców – na podstawie
art. 18b § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U.
z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497)
 Konsula - w celu wprowadzenia Pani/Pana danych do Centralnego
Rejestru Wyborców – na podstawie art. 18b § 2 ustawy z dnia 5 stycznia
2011 r. – Kodeks wyborczy
 przez Ministra Cyfryzacji - w celu wprowadzenia Pani/Pana danych do
Centralnego Rejestru Wyborców – na podstawie art. 18b § 3 ustawy z
dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy oraz w celu utrzymania i
rozwoju rejestru
Dane zgromadzone w Centralnym Rejestrze służą do sporządzania spisów
wyborców. Ujęcie w spisie wyborców umożliwia realizację prawa wybierania. 
 

ODBIORCY DANYCH

 

Odbiorcami danych są:
 Centralny Ośrodek Informatyki – w zakresie technicznego utrzymania
Centralnego Rejestru Wyborców;
 Państwowa Komisja Wyborcza – w zakresie nadzorowania
prawidłowości aktualizowania Centralnego Rejestru Wyborców.

 

Dane o obywatelach Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi,
korzystających z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej są przekazywane
przez Ministra Cyfryzacji właściwym organom państw członkowskich Unii
Europejskiej.
Minister Cyfryzacji przekazuje właściwym organom państw członkowskich Unii
Europejskiej, na ich wniosek, dane dotyczące obywateli polskich chcących
korzystać z praw wyborczych na terytorium innego państwa członkowskiego Unii
Europejskiej, w zakresie niezbędnym do korzystania z tych praw.

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Okres przechowywania danych obywateli polskich w Centralnym Rejestrze
Wyborców obejmuje okres życia danej osoby od momentu ukończenia 17 lat do
dnia zarejestrowania dla tej osoby zgonu lub utraty obywatelstwa polskiego.
Dla wyborców będących obywatelami Unii Europejskiej niebędących obywatelami
polskimi oraz obywatelami Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii
Północnej, uprawnionych do korzystania z praw wyborczych w Rzeczypospolitej
Polskiej okres przechowywania danych rozpoczyna się od momentu ujęcia na
wniosek w obwodzie glosowania do czasu złożenia w gminie tj. u
Wójta/Prezydenta/Burmistrza wniosku o skreślenie z Centralnego Rejestru
Wyborców albo zarejestrowania w Polsce zgonu lub utraty obywatelstwa
uprawniającego do głosowania w Polsce. Natomiast przez Ministra Cyfryzacji do
czasu przesłania właściwemu organowi państwa członkowskiego Unii
Europejskiej informacji o skreśleniu z Centralnego Rejestru Wyborców osoby, o
ile przesłał uprzednio do tego organu informację, o korzystaniu z praw
wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej w związku ze zgłoszeniem wniosku.
Zapisy w dziennikach systemów (logach) Centralnego Rejestru Wyborców
przechowywane są przez 5 lat od dnia ich utworzenia (art.18 § 11 ustawy z dnia
5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy).

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani/Panu:
- prawo dostępu do Pani/Pana danych;
-prawo żądania ich sprostowania. Do weryfikacji prawidłowości danych
osobowych zawartych w Centralnym Rejestrze Wyborców oraz stwierdzania
niezgodności tych danych ze stanem faktycznym stosuje się art. 11 ustawy z dnia
24 września 2010 r. o ewidencji ludności.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Centralny Rejestr Wyborców jest zasilany danymi z Rejestru PESEL.
Pani/Pana dane do Centralnego Rejestru Wyborców są wprowadzane także na
podstawie orzeczeń sądowych wpływających na realizację prawa wybierania oraz
składanych przez Panią/Pana wniosków co do sposobu lub miejsca głosowania.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Nie posiada Pani/Pan uprawnień lub obowiązków związanych z podaniem
danych osobowych. Zgodnie z art. 18 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. –
Kodeks wyborczy dane osobowe są przekazywane do Centralnego Rejestru
Wyborców z rejestru PESEL, po ukończeniu przez osobę 17 lat.
W przypadku działania na wniosek w sprawach związanych ze sposobem lub
miejscem głosowania, odmowa podania danych skutkuje niezrealizowaniem
żądania

Metryka

sporządzono
2015-10-28 przez Misztal Arkadiusz
udostępniono
2015-10-28 00:00 przez Bogusz Sebastian
zmodyfikowano
2024-04-29 11:49 przez Bogusz Sebastian
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
93638
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.